Konkurencja

Konkurencja to proces w którym uczestniczące podmioty prześcigają się ze sobą w przedstawianiu ofert klientowi i zawieraniu z nim umów, wszystko to po to aby realizować własne cele i interesy nastawione na zysk.

Dotyczy ona zarówno producentów jak i konsumentów a może odbywać się zarówno w oparciu o ceny, jakości, formy płatności i wielu innych czynników.

Po przez konkurencyjność przedsiębiorca dąży do maksymalizacji swoich zysków na wolnym rynku, posługując się atrakcyjniejszym produktem, który ma do zaoferowana. Wymusza to na nim nieustanne doskonalenie swojej technologii produkcji jak i sprzedaży, a wszystko po to, aby nie wypaść z rynku.

Konkurencja może przybrać następujące rodzaj:

  • monopolu, kiedy to tylko jedna firma decyduje o działaniach swojej branży na rynku;
  • oligopol kiedy istnieją dwie lub kilka firm wpływających na przebieg warunków rynkowych;
  • piętnaście-dwadzieścia firm, które ze względu na swoja wysoką pozycję na rynku potrafią zachować zdrowe rynkowo zależności między sobą;
  • pełna (wolna) konkurencja, charakteryzuje się dużą, rozdrobnioną liczbą firm, których udział w rynku nie odgrywa większej roli.


Ochronę konkurencji reguluje ustawa kodeksu cywilnego z dnia 5 lipca 2002roku. Zgodnie z nią wszelkie praktyki, które godzą w działania przedsiębiorców są bezprawne. Interesy konsumentów są naruszane wtedy, gdy nie udziela się klientowi prawdziwych, rzetelnych i wyczerpujących informacji lub wprowadza się umyślnie w błąd reklamą godząc w jego interesy.

W celu zwalczania nieuczciwej konkurencji wystosowano odpowiednią ustawę, wedle, której uważa się nieuczciwą konkurencje za taki czyn, który może wprowadzić w błąd klientów za pomocą niewłaściwego używanie przez firmę godła, nazwy lub innego symbolu wykorzystywanego wcześniej przez inny podmiot. Do innych czynów nieuczciwej konkurencji zalicza się min. nakłanianie klientów innej firmy do zerwania z nią umowy, płatną protekcje urzędników państwowych a także sprzedaż usług i towarów poniżej kosztów ich wytworzenia lub pobieranie nieuzasadnionych marż handlowych.

Do przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji stworzony został Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz krajowe i regionalne organizacje, których zadaniem jest ochrona interesów przedsiębiorców. Również sam przedsiębiorca może wystąpić do sądu z wnioskiem, że jego interes został zagrożony lub naruszony i z tytułu strat, jakich doznał może oczekiwać zaniechania niedozwolonych działań, naprawę wyrządzonej szkody i zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na cel charytatywny jako formy odszkodowania.